Minister van sociale economie ondersteunt MVO-initiatieven

In de zomer van 2017 lanceerde de Vlaamse overheid een subsidieoproep maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die resulteerde in 11 ingediende projecten. Eind december maakte minister Homans de 6 geselecteerde projecten bekend waarin ze in totaal voor 239.000 euro zal investeren. 

Deze oproep past in het MVO-beleid van de Vlaamse minister voor sociale economie, tevens bevoegd voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het doel is om de drempels te verlagen om met het concept MVO aan de slag te gaan. Daarom richt deze oproep zich naar samenwerkingsverbanden waarin partners mekaar kunnen versterken of naar sectororganisaties, die leden op weg helpen met de introductie van MVO in de bedrijfspraktijk.
 

Sectororganisaties nemen de MVO uitdaging aan

Klanten en andere belanghebbenden spreken zowel profit als non-profit organisaties (terecht) steeds vaker aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wie maakte dit product, waar, waarmee en in welke omstandigheden? Met welk energiegebruik?  Of met welke milieu-impact? Is dit product wel verantwoord en is er geen lokaal alternatief?

Om rekening te houden met bekommernissen rond mensenrechten (bijvoorbeeld rond kinderarbeid of slechte arbeidsomstandigheden) en discussies over het milieu-impact over de hele wereld kunnen bedrijven gebruik maken van internationaal ontwikkelde tools zoals de ISO 26000 of GRI-richtlijnen.

Toch stelt men vast dat het gros van de bedrijven de kloof tussen die theorie (over ISO-normen of GRI’s) en de praktijk niet makkelijk kan dichten. Daarom werden sinds 2011 MVO-paspoorten ontwikkeld, waarin sectorspecifieke richtlijnen worden opgesteld, die de bedrijven in een bepaalde (sub-)sector een concreter houvast bieden om hun kernactiviteiten duurzamer aan te pakken. In die MVO-paspoorten tonen bedrijven hoe ze presteren op strategie, bestuur, managementprocessen, betrokkenheid van stakeholders als ook op diverse duurzaamheidsaspecten aangaande milieuthema's, socio-economische aspecten, arbeid, mensenrechten en productverantwoordelijkheid.

De 6 geselecteerde projecten en hun promotoren

Zo zal FVP House, de koepel van de beroepsfederaties van de Belgische aardappel-, groente- en fruit groothandel en verwerkende industrie een charter en handboek voor een circulaire en solidaire agrovoedingsketen opmaken. Om de meest relevante MVO-thema's en -principes daarvoor te bepalen doen ze beroep op het  MVO paspoort, dat in 2014 specifiek voor deze sector werd ontwikkeld. Het charter (engagementsverklaring) dient ondertekend te worden door het top management van de bedrijven die aan het testpanel deelnemen. Daarbij krijgen zij een handboek met concrete richtlijnen en best practices rond de manier waarop zij een circulaire en solidaire agrovoedingsketen kunnen realiseren. Daarin wordt ook aandacht besteed aan de impact en hoe zij die kunnen meten en opvolgen. Het MVO-charter en handboek wordt samen met de stakeholders in de agrovoedingsketen opgemaakt. Ze vormen de basis voor een duurzaamheidsverslag dat tweejaarlijks rapporteert over de uitdagingen, doelstellingen en prestaties voor een circulaire en solidaire agrovoedingsketen voor groenten en fruit. 

Agoria wil een voorbeeldtraject MVO opstarten voor de subsector van de 'productietechnologie en mechatronica'. Dat is één van de belangrijkste subsectoren binnen de maakindustrie, waarin zich veel KMO's bevinden met een Belgisch beslissingscentrum. Dit traject omvat in een eerste fase het opstellen van een MVO paspoort, waarin een werkgroep van geïnteresseerde bedrijven bepaalt wat MVO en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen  (SDG's) van de Verenigde Naties voor deze sector betekenen. Zij maken daarvoor gebruik van kapstokken, zoals de ISO 26000 of de GRI indicatoren. Een brede stakeholdersgroep zorgt voor de validatie van het MVO paspoort. In een tweede fase helpen externe begeleiders enkele kandidaat-bedrijven bij het opstellen van een duurzaamheidsverslag. De ervaringen met en opgebouwde kennis uit dit traject zullen ten slotte in een derde fase worden verankerd in de reguliere werking. In deze derde fase zal Agoria twee interne workshops organiseren om de ervaringen en de opgebouwde kennis intern toe te lichten aan de andere relevante bedrijfsgroepen en expertisecentra. Ten slotte zal Agoria ook de resultaten naar een breder publiek verspreiden via haar communicatie kanalen (website, digitale nieuwsbrief, sociale media…).
 
En ook Educam wenst duurzaamheid vorm te geven met alle bedrijven die een rol spelen bij de verkoop, herstelling en recyclage van auto's. Educam is het sectoraal opleidingsfonds voor ongeveer 32.000 arbeiders uit de autosector (garages en koetswerkbedrijven) en aanverwante sectoren (handel en recuperatie van metalen). Bedoeling is die bedrijven in dat deel van de levenscyclus van de auto (dus vanaf het moment dat hij van de band rolt tot aan de demontage) te ondersteunen zodat ze het label 'erkend duurzaam' kunnen behalen. De sectororganisatie maakt daarvoor gebruik van een MVO paspoort, in 2015 ontwikkeld voor de garagehouder.

Vormelek, het centrum voor beroepsopleiding en vorming in de sector van de elektriciens, en deel van Volta, wil een sectoraal paspoort opstellen voor enkele bedrijven in de elektrotechnische sector. Daarmee wil deze sectororganisatie een goede basis leggen, zowel intern bij henzelf, als intermediairs, als voor de bedrijven in de sector. Door de eigen kennis te versterken, de stakeholders goed in kaart te brengen, alsook hun belangen, willen zij het thema MVO concreet vertalen. Op die manier wil Vormelek het MVO thema toegankelijker maken bij de ongeveer 4700 bedrijven uit de wereld van de elektrotechniek. 

Daarnaast ondersteunt de Vlaamse minister voor sociale economie ook de samenwerking tussen Joker, ViaVia Joker Reiscafés en Horeca Vlaanderen onder ‘ViaVia Tourism Academy’. Dat samenwerkingsverband wil toeristische KMO’s inspireren en op een zeer laagdrempelige manier begeleiden in het verduurzamen van de bedrijfsactiviteiten. Het project zal KMO’s bevragen, stimuleren, inspireren en begeleiden in hun MVO-actieplan. Een bottom-up, sectorale en actiegerichte benadering staan daarbij centraal. Dit intensief traject met een pilootgroep van KMO’s is de eerste stap voor een verdere inbedding van MVO in de toeristische horeca sector, met o.a. ‘best practice stories’ en een repliceerbare bevragingstool als tastbare projectresultaten.

Tenslotte wordt ook The Shift ondersteund met een project om het draagvlak voor het MVO-beleid van jonge CSR-managers binnen het eigen bedrijf te versterken. Met dit project komt The Shift tegemoet aan de vraag van CSR managers van leden van The Shift, die aangaven dat zij moeilijkheden ondervinden in het verspreiden van de MVO-boodschap binnen hun bedrijf. The Shift wil de ervaring van haar Generation T netwerk inzetten om jongeren in pilootbedrijven te identificeren als ambassadeurs voor het duurzaamheidsbeleid. Beide netwerken samen ontwikkelen een stappenplan dat hen zal helpen om het MVO draagvlak binnen elk van de betrokken bedrijven te verbreden. 

Hoe is het ondertussen met de projecten uit de oproep 2016?

Die projecten lopen af tegen eind mei 2018. Uiteraard krijgt u nieuws over de resultaten, ervaringen en opgebouwde kennis van deze projecten.

Toevoegen aan mijn bundel

Voeg dit praktijkvoorbeeld of andere inspiratie of evenementen toe aan uw bundel. U kan uw bundel vervolgens als één pdf document downloaden.

Voeg toe aan mijn bundel
Gepubliceerd op
11 januari 2018
Terug naar boven
Terug naar boven